Оцінка бізнесу підприємства на базі його цілісного майнового комплексу, мажоритарного (контрольного, блокуючого) або міноритарного пакету акцій

Бізнес – певна господарська діяльність, яка проводиться або планується підприємством для здійснення господарської діяльності з використанням активів цілісного майнового комплексу (ЦМК). Таким чином об’єктом оцінки є ЦМК, а оцінка бізнесу – це оцінка господарської діяльності, яка здійснюється на базі цього ЦМК.
Визначення вартості бізнесу любого підприємства (компанії) є дорогим, складним і трудомістким процесом, який потребує залучення команди високо кваліфікованих спеціалістів і аналітиків. Оцінку бізнесу не можна змішувати з аналізом фінансово- господарської діяльності фірми, який інколи називають оцінкою того як здійснюється бізнес. Відзначимо, що отримана при оцінці бізнесу вартість власного капіталу підприємства, підкреслюючи її відмінність від балансової вартості власного (статутного) капіталу, в англомовному значенніі називають "fair value", тобто істинною (чесною) вартістю.
Оцінка бізнесу завжди відповідає на пряме питання: "скільки коштує або може коштувати бізнес". Оцінка бізнесу є пограничною з предметом оцінки нерухомості і об’єктів інтелектуальної власності. Однак оцінка бізнесу ширше, хоча і включає їх в себе.
Цикл створення вартості бізнесу компанії поділяється на дві стадії.
Перша – виявлення і створення шляхом активних дій нових ринкових можливостей з метою максимізації (за період планування / прогнозування) вартості компанії і розробка чіткої стратегії, що дозволяє з максимальною ефективністю використовувати ці можливості.
Друга – аналітична, в основі якої лежить оціночна стадія циклу в процесі створення вартості, яка направленнна на прогнозну оцінку результатів прийнятої стратегії і бізнесу в цілому, а також на вибір і корегування мети розвитку бізнесу.
Друга стадія є інформаційною базою прийняття управлінських рішень. Періодична оцінка вартості бізнесу компанії, є основою побудови дерева цілей і перебудови в разі необхідності системи менеджменту, націленого на реалізацію стратегії максимизації вартості компанії. Створення вартості в цьому випадку є основною цільовою функцією в роботі менеджменту, націленого на рішення цього стратегічного завдання.
На цій стадії основною проблемою є розробка алгоритму вимірювання вартості компанії, оскільки вартість компанії тут грає роль основного показника ефективності, який, на відміну від інших фінансових показників, відповідає вимогам необхідності і достатності. Оцінка вартості враховує довгострокові перспективи діяльності компанії, так як в основі концепції вартості лежить парадигма прогнозованих грошових потоків, які в майбутньому принесуть активи копаннії. Якщо розглядати вартість компанії як об'єкт управління, то можна вважати, що на вхід системи надходить базова поточна вартість компанії, а на виході оцінена майбутня (перспективна) планова вартість.
Оцінка бізнесу в першу чергу залежить від того, на який сценарій його розвитку вона повинна орієнтуватися. С цієї  точки зору підприємства, бізнес яких оцінюється, можуть бути віднесені до двох категорій, а саме:
  1. оцінка вартості не діючого або збиткового підприємства;
  2. оцінка бізнесу підприємства як діючого (on-going-concern).
При оцінці діючого бізнесу підприємства традиційним підходом дисконтування грошових потоків, при існуючий організації бізнесу необхідно надати відповідь на питання: «Скільки коштує бізнес компанії сьогодні?».
При цьому в залежності від мети оцінки оцінюється вартість повного або мажоритарного (контрольного або блокуючого) пакету акцій. Рішення цієї задачі дає найбільш повне уявлення про вартість бізнесу в цілому або найбільш крупного часткового інтересу в ньому. Оцінка вартості міноритарного пакету акцій проводиться при намірі його викупу, продажу або придбанні.
Найчастіше в світовій практиці оцінка бізнесу компаній (підприємств) проводиться в наступних цілях:
1) перевірити, наскільки є об’єктивним поточне ринкове котирування акцій тієї або іншої відкритої компанії з достатньо ліквідними акціями, а також поточний спостережуваний на ринку тренд в її зміні: дрібним і портфельним інвесторам це дозволяє визначитися в очікуваному продовженні або зміні даного тренда, стратегічним же інвесторам — ухвалювати більш обґрунтовані рішення про придбання або продаж контрольних пакетів такої компанії, не спираючись тільки на дані фондового ринку;
2) стежити за ринковою вартістю закритих компаній і підприємств з недостатньо ліквідними акціями, по яких інший спосіб отримати якусь надійну інформацію про їх ринкову вартість в принципі недоступний;
3) готувати пропозиції по можливій вартості купівлі-продажу закритих компаній або підприємств з недостатньо ліквідними акціями;
4) використовувати для складання фінансового звіту і проведені аудиту компаній всіх типів для надання їх власникам (по відкритих компаніях — всім учасникам ринку) повної інформації про дійсне фінансове положення і перспективи розвитку підприємства;
5) у випадках, якщо перед менеджментом компанії ставиться завдання максимізації вартості компанії для досягнення довгострокових цілей, а саме: істотного і довготривалого збільшення ринкової вартості компанії на базі концепції управління вартістю підприємства.

читайте також

Оцінка рухомого і нерухомого майна та майнових прав

Оцінка бізнесу

Консалтинг - багаторівневий системний аналіз ринку нерухомості