Оцінка бізнесу при здійсненні інвестиційних проектів на базі концепції управління вартістю підприємства

 
Оцінка бізнесу при здійсненні інвестиційних проектів на базі концепції управління вартістю підприємства
 
Оцінка бізнесу як цільова функція при управлінні вартістю компанії
 
 
"Думай перед тим, як вкладати гроші, і не забувай думати після того, коли вже їх вклав"
Ф. Дойл
 

На початку дев'яностих років в США широкого поширення набула концепція управління вартістю компанії (Value based management / VBM). Досвід розвинених країн показує, що максимізація вартості компанії є не тільки метою, а й засобом, що забезпечує її довгострокове і стійке процвітання.

Перед менеджментом цих компаній на перше місце ставиться завдання не досягнення короткострокових максимальних показників (прибуток на акції, рентабельність власного капіталу), а досягнення довгострокових цілей, нехай і відкладених у часі, а саме: максимізація ринкової вартості компанії, що дозволяє акціонерам (інвесторам) отримувати для них найбільш значимий в порівнянні з іншими його формами дохід від інвестицій у фірму – курсовий грошовий дохід від перепродажу належних їм акцій, або курсовий не грошовий дохід, що виражається у збільшенні вартості власного капіталу.

Концепція управління вартістю компанії, її бізнесу при розробці стратегії розвитку повинна перебувати на найвищому рівні в ієрархії управління, тобто зайняти пріоритетне місце, витісняючи при цьому підсистему операційного управління на більш низький функціональний рівень.
 
Основною перевагою вартісної орієнтації є той факт, що стратегічне планування з його ухилом в бік якісної спрямованості концентрується на включенні до нього кількісної складової, а саме: максимізованої вартості компанії. Досягнення цієї мети можливе, як мінімум, при системній ув'язці стратегічного планування з оперативним.
 
Основною проблемою є розробка алгоритму вимірювання вартості компанії, оскільки вартість компанії тут грає роль основного показника ефективності, який, на відміну від інших фінансових показників, відповідає вимогам необхідності і достатності. Тоді роль оцінки бізнесу в практичному управлінні вартістю підприємства полягає в забезпеченні постійного моніторингу того, як ті чи інші управлінські рішення впливають на оціночну поточну і прогнозовану майбутню ринкову вартість її майнового комплексу, і в регулярній більш точній комплексній оцінці зазначених видів вартості. Використовуючи результати оцінки, менеджери вносять необхідні корекції до прийнятих управлінських рішень. Оцінка вартості компанії у цьому випадку враховує перспективи бізнесу, оскільки в основі концепції вартості лежать прогнозовані грошові потоки, які в майбутньому будуть забезпечувати активи компанії.
 
У процесі управління вартістю компанії основним критерієм прийняття управлінських рішень виступає показник доданої вартості, яка оцінюється із застосуванням різних моделей. Методи оцінки для визначення доданої вартості ґрунтуються на концепції залишкового доходу, що базується на уявленні про "залишковий прибуток" (residual income) або додану вартість, яка визначається як різниця між прибутком компанії і витратами на залучення капіталу. І тому види вартості в концепції управління вартістю називаються доданими. Основними з них є:
  • економічна додана вартість (Economic Value Added, EVA);
  • ринкова додана вартість (Market Value Added, MVA);
  • акціонерна додана вартість (Shareholder Value Added, SVA);
  • ставка повернення інвестицій (Cash Flow Return on Investment, CFROI);
  • чиста додана вартість (Cash Value Added, CVA).
Показник економічної доданої вартості (EVA) розглядається як інструмент управління компанією, яка ставить основною метою створення і збільшення своєї ринкової вартості. Основний економічний сенс показника EVA полягає в тому, що капітал компанії повинен працювати з такою ефективністю, щоб забезпечити норму прибутковості, необхідну інвестором, акціонером або іншим власникам.
В цілому, роль показника економічної доданої вартості (EVA) в оцінці ефективності діяльності підприємства зводиться до наступного:
  • EVA дозволяє відповісти на питання інвесторів підприємства: який вид фінансування (власне або позикове) і який розмір капіталу необхідний для отримання певного значення прибутку;
  • EVA виступає як інструмент, що дозволяє вимірювати реальну прибутковість компанії, а також керувати нею з позиції його акціонерів;
  • EVA – це інструмент, який показує керівникам компанії, яким чином вони можуть впливати на рентабельність інвестованого капіталу, наприклад, спрямовуючи зусилля менеджменту на підвищення ефективності використання капіталу, а не тільки на зменшення витрат;
  • ЕVA відображає альтернативний підхід до концепції прибутковості (перехід від розрахунку рентабельності інвестованого капіталу (ROI), яка вимірюється в процентному вираженні, до розрахунку економічної доданої вартості (EVA), яка вимірюється в грошовому вираженні);
  • EVA, крім того, виступає як інструмент для мотивації менеджерів підприємства.
Показник економічної доданої вартості (EVA) розглядається як інструмент управління компанією, яка ставить основною метою створення і збільшення своєї ринкової вартості.. Це інтегральний індикатор прибутковості, якому не властиві недоліки традиційних показників, оскільки цей показник відображає створену вартість компанії добавлену до ринкової і надає можливість оцінити в грошовому еквіваленті ефективність діяльності компанії. Основний економічний сенс показника EVA полягає в тому, що капітал компанії повинен працювати з такою ефективністю, щоб забезпечити норму прибутковості, необхідну інвесторам, акціонером або іншим власникам.

читайте також

Оцінка рухомого і нерухомого майна та майнових прав

Оцінка бізнесу

Консалтинг - багаторівневий системний аналіз ринку нерухомості