• phone
 • phone

Оцінка нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності

Існуюча законодавча і нормативна база оцінки нематеріальних активів, до яких відносяться об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ), направлена на використання методів і підходів до оцінки прав промислової вартості і авторського права. При цьому вважається, що оцінці підлягають  особисті майнові права на ОІВ.

Перелік майнових прав відображений у ст. 424 «Майнові права інтелектуальної власності» ЦК України:

1. Майновими правами інтелектуальної власності є:

 • право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
 • виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах. Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених Цивільним кодексом України, іншими законами або договорами.

Відповідно до ст. 427 «Передання майнових прав інтелектуальної власності» ЦК України, «1. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі».

Відсутність майнового права на наукове відкриття виключає його з переліку ОІВ, які підлягать оцінці.

Відповідно до Національного стандарту (НС) № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності", оцінюються майнові права на:

 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • сорти рослин, породи тварин; 
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • літературні та художні твори;
 • компіляції даних (бази даних);
 • виконання;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • інші об'єкти, що згідно із законодавством належать до об'єктів права інтелектуальної власності.

Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку П(С)БУ № 8 "Нематеріальні активи" в частині прав на (ОІВ) бухгалтерський облік ведеться по кожному об’єкту за наступними групами:

 • права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
 • права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
 • авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті.

 

НАЙАКТУАЛЬНІШИМИ І НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІШИМИ ВИПАДКАМИ, ПРИ ЯКИХ НЕОБХІДНА ОЦІНКА ІТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Є:

 • внесення майнових прав на ОІВ до статутного капіталу підприємства;
 • відчуження майнових прав на ОІВ;
 • заключення ліцензійного договору  на право користування об'єктами інтелектуальної власності;
 • заключення договору комерційної концесії прав на ОІВ;
 • для цілей обліку і фінансової звітності;
 • при даруванні або безоплатної передачи прав на ОІВ;
 • при вступі в спадщину;
 • при винекнені суперечок і відшкодуванні економічних збитків, та втраченої вигоди у зв'язку з неправомірним використанням виключних прав на ОІВ;
 • при оцінці вартості бізнесу (при оцінці цілостного майнового комплексу (бізнесу) виникає так званий синергетичний ефект. Він полягає в тому, що ринкова вартість окремо оцінених активів підприємства є нижчою, ніж вартість підприємства, оціненого по бізнесу. В ролі активів, які створють сенергитичний ефект виступають такі нематеріальні активі як ділова репутація (гудвіл), торгова марка, ноу-хау, патенти, ліцензії, програмні продукти тощо. В світовій практиці вважається, що якщо серед всіх активів підприємства частка нематеріальних активів досягає 15-20%, то його бізнес є перспективним, менеджмент високо професіональним, націленим на зростання вартості компанії і її акцій);
 • у ряді інших випадків, передбачених чинним законодавством.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПРЕД’ЯВЛЯЄТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ОІВ:

 • Найменування, опис об'єкту інтелектуальної власності (ОІВ).
 • Правовстановлюючі документи на ОІВ: патенти, свідоцтва, ліцензійні договори, авторські договори інше.
 • Довідка про платежі, підтверджуючі реєстрацію і підтримку в силі об'єкту інтелектуальної власності.
 • Довідка про витрати на створення і рекламу об'єкту інтелектуальної власності.
 • Опис компанії, що використовує даний об'єкт.
 • Довідка про продажі об'єктів, вироблених з використанням оцінюваного об'єкту інтелектуальної власності (фінансові показники, споживачі, конкуренти). Для кожного об'єкту інтелектуальної власності фінансові показники надаються індивідуально.

Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення Оцінювача із завданням на оцінку і детального аналізу специфіки і стану об’єкта оцінки.

Отримати безкоштовну консультацію кваліфікованого Експерта-оцінювача можна по тел. 050-317-28-35; 068-526-40-28 або тел. (032) 225-62-08; або через обернений зв'язок на сайті нашої компанії. Також Ви можете домовитися про зустріч із нашими фахівцями

читайте також

Оцінка рухомого і нерухомого майна та майнових прав

Оцінка бізнесу

Консалтинг - багаторівневий системний аналіз ринку нерухомості